Avtalsvillkor 16. februari 2018

Allmänna villkor

För att hyra webbhotell eller köpa domäner hos UnoEuro förutsätts det att kunden är myndig. Om kunden är minderårig kan avtal om hyra av webbhotell eller köp av domäner endast göras med samtycke av förälder eller förmyndare.

Kunden är skyldig att underhålla och uppdatera sina kontaktuppgifter, inklusive e-postadressen som är UnoEuros främsta sätt att kontakta kunden. Kontaktuppgifter kan administreras via kundens kontrollpanel.

Efter beställning skickas upplysningar om den beställda produkten samt ev. ytterligare instruktioner till kunden på e-mail.

Villkor för webbhotell

Webbhotellsperioden varar i 12 månader från den dag som webbhotellet beställts. Vart år kan webbhotellet förlängas med en ny period. Felbeställd period eller kvarvarande period vid uppsägning återbetalas ej. Innan produkten löper ut skickas en förfrågan till kunden gällande förlängning för nästkommande 12 månader. Om produkten inte förlängs, och automatisk förnyelse inte är aktiverad av kund, upphör produkten på det angivna utgångsdatumet. När produkten är utgången, har kunden inte längre tillgång till någon data på kontot. Två veckor efter utgångsdatumet raderas produkten tillsammans med all tillhörande data. Härefter betraktas webbhotellet som uppsagt.

Önskar UNOEURO att säga upp ett abonnemang, sker detta med 1 månads skriftlig varsel till kund. Dock har UNOEURO alltid rätt till att utan förvarning stänga ett webbhotell om kunden har brutit mot UNOEURO's villkor. UNOEURO skickar då en skriftlig förklaring för avstängningen med eventuellt en hänvisning till de villkor som brutits. Trakasserier av UNOEURO's drift och kunder betraktas som missbruk av UNOEURO's tjänster. Detta kan medföra stängning av konto samt uppsägning av produkten. UNOEURO har alltid tolkningsföreträde i definitionen av vad som är missbruk.

Villkor för domäner

Vid domänbeställning intygar köparen/kortägaren att registranten är införstådd med att användandet av domännamnet inte kränker tredjeparts namn- eller varumärkesrättigheter, eller på annat sätt strider mot dansk lag samt riktlinjer och villkor för den valda domäntypen. Domänen beställs snabbast möjligt, vanligtvis ett par minuter efter att betalningen har ägt rum. Domänen blir vid beställningen registrerad i kundens namn. I fall av felbeställda domäner samt domänförnyelser återbetalas inte registrerings- & förnyelseavgifterna.

Förnyelse av domännamn sker som utgångspunkt genom kundens kontrollpanel hos UNOEURO. Så länge automatisk förnyelse inte är aktiverat kommer kunden att få en påminnelse gällande förnyelse innan domänen förfaller. Det är alltid kundens eget ansvar att säkra så att förnyelse av sina domännamn sker i tid.

Om kunden inte förnyar sin domän i god tid kommer den att hamna i karantän (redemption) hos registryen. Om kunden önskar förnya domänen medan den är i karantän, kan registryn debitera UNOEURO för förnyelseavgift som sedan debiterar kunden.

Gällande förnyelse av .DK domäner

Kunden kan fritt välja om förnyelse av .dk-domäner skall göras via UNOEURO eller DK Hostmaster, dock har DK Hostmaster bestämt att förnyelser av .dk-domäner genom UNOEURO endast är möjligt upp till 1 månad innan domänens utgångsdatum hos DK Hostmaster.

Som en del av proceduren kring domänförnyelse av .dk domäner, som är fastställd av DK Hostmaster, är det en förutsättning för att domänförnyelsen ska gå igenom, att UNOEURO tillfälligt pålägger sig betalnings-rollen på en .dk domän under exekveringen av domänförnyelsen. Omedelbart efter domänförnyelsen av .dk domänen, kommer betalningsrollen ändras tillbaka till registranten av domänen, som anges hos DK Hostmaster.

Användning

Avsikten med UNOEURO's produkter är inte att fungera som en extern lagringsplats av data så som zip, mp3, avi, iso och liknande, utan att fungera som en visning/försäljningsplats för företag och privatpersoner. Det är därför inte tillåtet att ha större filarkiv liggande för fri nerladdning eller visning/streaming utan tidigare ingånget avtal med UNOEURO.

UNOEURO kommer löpande värdera funktionen av de script/program/data, som eventuellt kan belasta servern eller orsaka nertid. Skulle detta vara fallet, kan UNOEURO när som helst tillfälligt stänga tillgången till det aktuella webbhotellet.

Om en produkt används för att skicka skräppost, phishing eller liknande förbehåller sig UnoEuro rätten att tillfälligt stänga för åtkomst till produkten utan föregående meddelande tills problemet är åtgärdat. Detta gäller även om ägaren av produkten är inte medveten om överträdelse eller är direkt ansvarig för det.

Lag och ansvar

UNOEURO tillåter all typ av information som inte strider mot bestämmelserna i dansk och internationell lagstiftning.

UnoEuro ansvarar inte för eventuella förluster till följd av indirekta skador och följdskador, inklusive förluster av förväntad vinst, förlust av data eller deras återställande, förlust av goodwill, förlust av betalningsmedel, tekniska fel, obehörig åtkomst, felaktig installation av webbplatsen eller några andra liknande följdskador i samband med användning av systemet eller skada till följd av bristen på funktioner i systemet, oavsett om UnoEuro har varit informerade om möjligheten av sådana förluster, och oavsett om UnoEuro kan beskyllas förlusten på grund av vårdslöshet eller liknande.

UnoEuro ansvarar inte för förluster som orsakats av force majeure, inklusive rättsliga krav, regleringsåtgärder eller liknande, sviktande nätaggregat, brist på telekommunikation, brand, rökskador, explosion, vattenskada, skadegörelse, inbrott, terrorism eller sabotage, strejk, lockout, bojkott eller blockad. Detta gäller även om UnoEuro är part i konflikten, och även om konflikten endast påverkar en del av UnoEuros funktioner.

Kundens behandling av personuppgifter och övriga uppgifter

Kunden är förpliktigad till att ange sina vanliga kontaktuppgifter i samband med registrering av kundens konto, samt att hålla dessa uppgifter aktuella.

UnoEuro är ansvariga för de av Kundens personuppgifter som är registrerade till kundprofilen. Kunden ansvarar för de uppgifter, som Kunden själv lagrar och behandlar via webbhotellet, och är därmed dataansvarig för behandlingen av dessa uppgifter, inklusive att inhämta samtycke til eventuell behandling av tredjeparts uppgifter.

Vid behandling av dessa uppgifter så agerar UnoEuro enbart som personuppgiftsbiträde, som agerar enligt Kundens instruktioner. Kunden har, som dataansvarig, plikt att träffa de nödvändiga tekniska och organisatoriska föranstaltingar som krävs för att säkra att uppgifterna är säkrade mot oaktsam eller medveten radering, förlust eller ändringar, och mot oautoriserad vidaregivning, missbruk, eller annan behandling i strid med gällande dataskyddsförordningen. UnoEuro tar inget ansvar för någon del av kundens, i egenskap av dataansvarig, behandling av uppgifterna, och kunden, inte UnoEuro, ansvarar för alla krav till följd av dataskyddsförordningen, eller andra regler om skydd av personliga uppgifter eller annan gällande lagstiftning.

Gratis trafik

Hos UNOEURO är det normalt fri trafik och fri bandbredd på alla våra webbhotell. Dock kan ett grovt utnyttjande medföra uteslutning från UNOEURO's servrar. Grovt utnyttjande kan exempelvis vara överträdelse av regler för hemsidans innehåll.

Serverdrift

UnoEuro strävar efter att säkerställa att alla system är tillgängliga 24 timmar om dygnet, året runt. UnoEuro har dock rätt att avbryta tjänsten när underhåll eller andra tekniska förhållanden gör detta nödvändigt.

Betalningsvillkor

Alla tjänster på UnoEuros webbplats anges i EURO/danska kronor och exklusive moms, om inget annat anges. Alla tjänster ska betalas med online-betalning.

Alla produkter upprättas och verkställs omedelbart efter betalning där beloppet samtidigt dras från kundens konto.

Alla betalningar som utförs online av kunden genom användning av Dankort, Visa, Eurocard eller Mastercard genomförs utan extra avgifter från UNOEUROs sida.

Automatisk förnyelse

Det erbjuds möjlighet för automatisk förnyelse av produkter genom kundens kontrollpanel. Servicen kan när som helst anmälas och avanmälas via kontrollpanelen där även betalningsuppgifterna kan ändras. Kunden mottager påminnelse via e-mail när det har skett en automatisk förnyelse. Kvitto på betalningen kan hittas i kundens kontrollpanel. Det är även möjligt att använda de angivna kortuppgifterna under normal betalning där de kommer att bli presenterade som möjligt betalningssätt. UNOEURO sparar inte kundens kortuppgifter.

Automatisk förnyelse sker utifrån gällande prislista och regler, som alltid kan hittas på UNOEURO's hemsida.

Skulle ett fel uppstå vid automatisk förnyelse, kommer UNOEURO informera detta via e-post, så kunden manuellt kan förnya sina produkter och domäner i tid.

Ändring av abonnemang

Kunden kan när som helst ändra ett beställt abonnemang till en större eller mindre produkt utan avgift. Detta görs igenom kundens kontrollpanel.

Villkor för uppsägning

Alla beställningar faktureras i förskott på perioder á 12 månader. Uppsägning av dessa produkter sker automatiskt om betald period inte förlängs av kunden. Förlängning av perioder sker genom kundens kontrollpanel och kan genomföras när som helst, så länge inte webbhotellet är raderat.

UNOEUROs produkter, tjänster och domännamn levereras specialanpassade till kunden. Därför gäller normal ångerrätt inte. Läs mer om det i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kapitlet, paragraf 1 och 11.

Support

UNOEURO erbjuder fri och obegränsad support genom vårat online supportsystem. Det är inte möjligt att få telefonsupport.

Återförsäljning

Om det utförs en beställning i syfte att sälja vidare är det den vidaresäljande kundens ansvar att slutkunden blir upplyst om UNOEUROs roll som leverantör av leveransen.

Det är inte tillåtet att vidaresälja UNOEUROs produkter om produkterna direkt konkurrerar med UNOEUROs egna produkter, om inte beställningen utförs i slutkundens namn.

Jurisdiktionsort

Kunden förklarar sig orienterad om UNOEUROs generella handelsvillkor.

UNOEURO förbehåller sig rätten till att utföra ändringar i handelsvillkoren utan varsel. Envar tvist i samband med detta avtal måste avgöras efter dansk rätt med Sjö- och Handelsrätten i Köpenhamn som laga domstol i första instans.

Villkor från tredjeparts leverantörer

Följande är villkor från diverse tredjeparts leverantörer, som t.ex. domänleverantörer.